Calendari del contribuent

Calendari del contribuent a nivell estatal

Aquest CALENDARI DEL CONTRIBUENT va dirigit fonamentalment a recordar a les persones físiques, empresaris i professionals, i a les entitats, el compliment de les seues principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, al llarg de l'any mes a mes.

L'obligatorietat de presentar Declaracions-Liquidacions (autoliquidacions) quan aquesta tinga caràcter periòdic pot ser trimestral o mensual, segons l'impost i el tipus d'obligat tributari que es tracte.

  Calendario Fiscal

Calendari del contribuent a nivell municipal

  •  Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM):

             1 de febrer a 4 d'abril

  •  Impost sobre Béns Immobles (IBI):

            25 de juliol a 3 d'octubre

  •  Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

            25 de juliol a 3 d'octubre

  •  Brossa:

            1 de febrer a 3 de juny

  •  Guals:

            1 de febrer a 4 d'abril

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball